Search News By
S.N Date Title
1 August 23-08-10 आ.व ०७९।८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।
2 August 23-08-11 मधेश प्रदेश सरकारले थप गरेको २०८० सालको बिदा
3 November 23-11-02 आ.व २०८०।८१ का लागि मौजुदा स‍ूचीमा दर्ता हुने बारेको सूचना
4 December 23-12-06 प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
5 December 23-12-12 विज्ञापन नम्बर २०८०।८१-करार-१ को प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत पदमा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
6 April 24-04-04 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
7 April 24-04-19 दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री लगायत विविध)