Search News By
S.N Date Title
1 March 22-03-15 प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६
2 January 23-01-02 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५
3 January 23-01-02 प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५
4 January 23-01-02 कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४
5 January 23-01-02 कार्य विभाजन नियमावली २०७८
6 January 23-01-02 प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७
7 January 23-01-02 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७
8 January 23-01-02 प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९
9 January 23-01-02 नेपालको संविधान
10 January 23-01-02 प्रदेश स्तरीय दिवश समारोह कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
11 January 23-01-02 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका, २०७७
12 January 23-01-04 अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीको रात्रीभोज र उपहार सम्बन्धि निर्देशका २०७१