Search News By
S.N Date Title
1 March 22-03-15 प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६
2 January 23-01-02 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५
3 January 23-01-02 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७
4 August 23-08-09 मधेश प्रदेशको कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८०
5 August 23-08-11 स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८
6 August 23-08-11 मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७
7 August 23-08-11 मधेश विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
8 August 23-08-11 मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
9 August 23-08-11 प्रादेशिक सडक ऐन, २०७६
10 August 23-08-11 प्रादेशिक विद्युत ऐन, २०७७
11 August 23-08-11 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९
12 August 23-08-11 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७९
13 August 23-08-11 प्रदेश वन ऐन, २०७७
14 August 23-08-11 प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७७
15 August 23-08-11 प्रदेश पदक ऐन, २०७८
16 August 23-08-11 प्रदेश खोप ऐन, २०७९
17 August 23-08-15 प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन, २०७७
18 August 23-08-15 प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन, २०७७
19 August 23-08-15 दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
20 August 23-08-15 जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७८
21 August 23-08-15 प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालन ऐन, २०७९
22 August 23-08-15 प्रदेश संचार सम्बन्धी ऐन, २०७७
23 August 23-08-15 प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७९
24 August 23-08-15 प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५
25 August 23-08-15 प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५
26 August 23-08-15 गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७७
27 August 23-08-15 प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धि ऐन २०७७
28 August 23-08-15 प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
29 August 23-08-15 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालन ऐन, २०७७
30 August 23-08-15 प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन ऐन, २०७५
31 August 23-08-15 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन२०७७
32 August 23-08-15 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७६
33 August 23-08-15 प्रशासकिय कार्यविधि ऐन, २०७५
34 August 23-08-15 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४