Search News By
S.N Date Title
1 January 23-01-02 प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५
2 January 23-01-02 प्रदेश स्तरीय दिवश समारोह कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
3 January 23-01-02 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका, २०७७
4 August 23-08-09 कानुन व्यवसायी राख्ने निर्देशिका, २०७७
5 August 23-08-10 प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७
6 August 23-08-11 मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९
7 August 23-08-11 मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
8 August 23-08-11 सुरक्षित बेटी अभियान संचालन निर्देशिका, २०७६
9 August 23-08-11 मधेशी शहिद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७७
10 August 23-08-11 मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि, २०७९
11 August 23-08-11 वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि, २०७९
12 August 23-08-11 प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
13 August 23-08-11 मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७८
14 August 23-08-15 सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७
15 August 23-08-15 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि २०७६
16 August 23-08-15 सहकारीहरुलाई कम्प्युटर, प्रिन्टर वितरण कार्यविधि, २०७६
17 August 23-08-15 मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७८
18 August 23-08-15 कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७