Search News By
S.N Date Title
1 January 23-01-02 प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५
2 January 23-01-02 प्रदेश स्तरीय दिवश समारोह कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
3 January 23-01-02 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका, २०७७
4 August 23-08-09 कानुन व्यवसायी राख्ने निर्देशिका, २०७७
5 August 23-08-10 प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७
6 August 23-08-11 मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९
7 August 23-08-11 मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
8 August 23-08-11 सुरक्षित बेटी अभियान संचालन निर्देशिका, २०७६
9 August 23-08-11 मधेशी शहिद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७७
10 August 23-08-11 मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि, २०७९
11 August 23-08-11 मधेश प्रदेश सरकारको वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९
12 August 23-08-11 प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
13 August 23-08-11 मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७८
14 August 23-08-15 सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७
15 August 23-08-15 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि २०७६
16 August 23-08-15 सहकारीहरुलाई कम्प्युटर, प्रिन्टर वितरण कार्यविधि, २०७६
17 August 23-08-15 मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७८
18 August 23-08-15 कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७
19 June 24-06-17 मधेश प्रदेश स्तरिय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०
20 June 24-06-17 आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०
21 June 24-06-17 उपभोक्त समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन संचालन कार्यविधि २०८०
22 June 24-06-17 प्रदेश बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
23 June 24-06-17 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
24 June 24-06-17 प्रदेश सर्शत अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
25 June 24-06-17 मुख्यमन्त्री बेटि बढाउ बेटि बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
26 June 24-06-17 शान्तिको लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७
27 June 24-06-17 महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
28 June 24-06-17 प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र(स्थापना तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७८
29 June 24-06-17 सुरक्षित बेटी अभियान संचालन निर्देशिका,२०७७