सचिवालय

मुख्य न्यायाधिवक्तालाई निजको काममा सहयोग पुर्याउन निजी सचिवालय रहेको छ । सो सचिवालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछन्:


१. मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुने मिसिलहरू अध्ययन गरी मुख्यन्यायाधिवक्तालाई जानकारी गराउने ।
२. मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुने मिसिल, कागजात तथा चिठ्ठीपत्रहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।
३. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख  गराउने ।
४. अन्य व्यक्तिसँगको मुख्यन्यायाधिवक्ताको भेटघाटको समय निर्धारण तथा त्यसको कार्यक्रम र तालिका बनाई भेटघाटलाई व्यवस्थित बनाउने ।
५. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यकक्ष र सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने सरसामान र पुस्तकहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
६. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यकक्षमा टेलिफोन र अनलाइन कम्प्लेन्टको व्यवस्था गरी प्राप्त सूचनाहरूको टिपोट बनाई मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने ।
७. मुख्यन्यायाधिवक्तालाई भेट्न आउने व्यक्तिहरूलाई मुस्कान सहितको आतिथ्यता प्रदान गर्दै आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गर्ने ।
८. मुख्यन्यायाधिवक्ताको निर्देशन अनुसारको विभिन्न बैठकहरु बोलाउने र सञ्चालन गर्ने ।
९. प्रशासकीय विषयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट दिइएका आदेश र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध विभाग वा महाशाखामा संप्रेषित गरी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिई मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने ।
१०. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट भएका निर्णयहरू र मुख्यन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा भएका बैठकका निर्णयहरू कम्प्युटर समेतमा अभिलेखिकरण गर्ने ।
११. मुख्यन्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।
१२. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन हुने कामको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य काम    गर्ने ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15