मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने बारेको सूचना

यस कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुने खरिद सम्बन्धि कार्यको लागि मालसामान, मर्मत तथा अन्य सेवाहरु आवश्यकता भएका बखत खरिद गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा व्यवस्था भएबमोजिम खरिदको प्रकृती अनुसार आपुर्तीकर्त, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै सूची तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा खरिद सम्बन्धि काम कारवाहिमा संलग्नहुन इच्छुक कम्पनी, फर्म तथा संस्थाहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक कागजातहरु सहित प्रत्येक समुहका लागि छुट्टा छुट्टै मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन ऐ. नियमावलीको नियम १८ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित अनुसुचि – २क. बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुहुन जानकारी गराईन्छ ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15