ऐनहरु

 

S.N. Name  
1. प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६ Download
2. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Download
3. प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ Download
4. प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Download
5. प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ Download
6. प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ Download
7. मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, 2075 Download
8. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५ Download
9. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Download
10. सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ Download
11. निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ Download


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

Title Download Count View & Download
निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ 24   View  Download
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ 24   View  Download
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 25   View  Download
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५ 29   View  Download
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धि ऐन, 2075 24   View  Download
प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ 23   View  Download
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ 23   View  Download
प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 25   View  Download
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 22   View  Download
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 26   View  Download
प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६ 24   View  Download

अपडेटः March 22-03-15