नागरिक बडापत्र

नागरिक वडापत्र

 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं. २

  • जनकपुरधाम
  • सार्वजनिक सेवा बडापत्र (Public Service Charter)

क्र.सं.

सेवाको विवरण

शुरु कारबाही गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति/शाखा

कारबाही टुंगो लगाउने जिम्मेवारी व्यक्ति/शाखा

आवश्यक कागजात

कार्य सम्पादन गर्न लग्ने समय

कार्य सम्पादन हुन नसकेमा गुनासो सुनने व्यक्ति

 

मुद्दा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी सेवा

 

 

 

 

 

मुद्दा दायर/अभियोजन गर्ने

मुद्दा शाखा

मुद्दा शाखा प्रमुख

-मुद्दा दायर गर्ने निर्णयको प्रतिलिपी

- निवेदन सहिता आवश्यक प्रमाण कागजात

 

मुख्य न्यायाधिवक्ता

२.

प्रतिउत्तर/ लिखित जवाफ दर्ता गर्ने

मुद्दा शाखा

मुद्दा शाखा प्रमुख

- प्रतिउत्तर/लिखित जवाफ पेश गरेको पत्र

- प्रतिउत्तर/लिखित जवाफ २ प्रति

- २ पेजभन्दा लामो लिखित जवाफ भएमा २ पेजमा नबढ्ने गरी सो को सारसंक्षेष

-प्रमाण कागजातहरु

-तामेली म्यादको प्रतिलिपी

30 मिनेट

कार्यालय प्रमुख

3.

बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने

मुद्दा शाखा

कार्यालय प्रमुख

-प्रतिरक्षा गर्न अनुरोध गरेको पत्र

-मुद्दाको सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरु

 

कार्यालय प्रमुख

पुनरावेदन गर्ने

मुद्दा शाखा

मुद्दा शाखा प्रमुख

-पुनरावेदन गर्न लेखिएको पत्र

-पुनरावेदन पत्र २ प्रति

-पुनरावेदन गर्नुपर्ने निर्णय वा फैसलाको प्रतिलिपी

पुनरावेदन गर्ने म्याद भित्र

कार्यालय प्रमुख

 

कानूनी राय तथा परामर्श सेवा

 

 

 

 

 

5.

कानूनी राय प्रदान गर्ने

निजी सचिवालय

मुख्य न्यायाधिवक्ता

-कानूनी राय माग्ने अधिकार भएको कार्यालय वा अधिकारीले कानूनी राय माग गरेको विषय संग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण खुलाईएको पत्र

- कानूनी राय माग गरिएको विषयमा स्पष्ट कानूनी प्रश्‍न उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने

- अन्य निवकायबाट कानूनी राय माग गरेको भए सो समेत खुलाई उक्त निकायबाट राय प्राप्त भए/नभएको खुलाउनु पर्ने

-कानूनी राय माग गरिएको विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको राय तथा दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनुपर्ने

- कानूनी राय माग गरेको मिसिल र प्रमाण कागजातहरु

पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन

मुख्य न्यायाधिवक्ता

6.

कानूनी सहायता प्रदान गर्ने

कानूनी सहायता अधिकृतको कार्यालय

कानूनी सहायता अधिकृत

 

 

कार्यालय प्रमुख

 

सरोकारबालासंगको सम्बन्ध

 

 

 

 

 

7.

सूचना प्रवाह

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

सरोकाबालाले माग गरेको सूचनाको व्यहोरा उल्लेख भएको पत्र

सूचनाको प्रकृति अनुसार तत्काल वा निवेदन प्राप्त भएको दिनको १५ दिनभित्र

कार्यालय प्रमुख

8.

सरोकारबालाको गुनासो सुनुवाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

गुनासोकर्ताको फोन, इमेल, फ्याक्स आदी खुलेको निवेदन

गुनासोको प्रकृति अनुसार

कार्यालय प्रमुख

९.

कार्यालयको काम कारवाहीको विषयमा सरोकारबालालाई जानकारी

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

सरोकारबालाबाट जानकारी माग गरेको विषय

तुरुन्त वा माग भए बमोजिम

कार्यालय प्रमुख

१०.

आपूर्तिको सेवा वा वस्तु खरिदको बिल भुक्तानी

लेखा शाखा

लेखापाल

रितपूर्वकको बिल भर्पाई आदी

कानून/सम्झौता अनुसार

कार्लालय प्रमुख

 

अन्य सेवा

 

 

 

 

 

११.

वार्षिक प्रतिवेदन वितरण (छापिएको प्रति र विद्युतीय प्रति)

प्रशासन शाखा

प्रशासन शाखा प्रमुख

आधिकारिक माग पत्र

प्रदेश स्तरका निकायका लागि र प्रेदश संसदमा पेश भएपछि अन्यको हकमा उपलब्ध भएसम्म र विद्युतीय प्रतिको हकमा तुरुन्त

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15